Řád školy v přírodě

Příloha Školního řádu FZŠ PedF UK Mezi Školami 2322

 

 

Žák na škole v přírodě je povinen:

 

-          se chovat v souladu s pravidly školního řádu naší školy tak, aby chránil své zdraví a neohrožoval zdraví svých spolužáků, pedagogických pracovníků a zaměstnanců objektu

-          při všech činnostech dodržovat pokyny pedagogických pracovníků, zdravotníka a personálu

-          v případě nevolnosti či zranění toto okamžitě oznámit pedagogickým pracovníkům

-          nevzdalovat se z objektu bez dozoru

-          dodržovat noční klid a režim dne

-          dodržovat režim a pravidla  ubytovacího zařízení

-          nemanipulovat s ohněm, elektrickými zařízeními, v objektu bez dozoru neotevírat okna, nemanipulovat s radiátory

-          chovat se šetrně k zařízení objektu

-          nevozit na akci nebezpečné předměty (nože, petardy, kuličkové pistole, hořlaviny, zápalky...) a neohrožovat bezpečnost svoji i jiných žádným nebezpečným nástrojem (nožem, klackem.....)

-          zdržet se vnějších sexuálních projevů

-          neodcházet s neznámými lidmi, ani si od nich cokoli brát

-          nedráždit a nesahat na zvířata

-          netrhat ani požívat rostliny

-          nepít vodu z neověřených zdrojů

-          zdržet se požívání i přechovávání alkoholických nápojů a omamných látek

-          v dopravním prostředku sedět na svém místě, při zastávce respektovat pokyny pedagogických pracovníků

 

 

Zákonní zástupci žáka (dále jen rodiče) berou na vědomí:

 

-          je přísně zakázáno vozit na školu v přírodě alkoholické nápoje, tabákové výrobky a omamné látky

-          v případě úmyslného poškození vybavení rekreačního zařízení či dopravního prostředku dítětem hradí škodu rodiče

-          za cenné věci (šperky, hodinky, mobilní telefony, hudební přehrávače, digitální hry, větší obnosy peněz, fotoaparáty, drahé oblečení...) nenesou pedagogičtí pracovníci odpovědnost

-          v případě závažnějšího onemocnění dítěte převezmou na vyzvání vedoucího školy v přírodě dítě v místě konání školy v přírodě

-          že osobní data dítěte byla použita pro potřeby pojišťovny a školy v přírodě

-          v případě závažného porušení řádu školy v přírodě bude žák ze školy v přírodě vyloučen, rodiče si jej převezmou v místě konání akce a žák bude docházet do školy

 

 

PhDr. Petr Vodsloň

ředitel školy