Společnost Levné-baterky.cz
podporuje naší školu výrobky
„Green Cell"


Zde může být i vaše logo
cehula@fzsmeziskolami.cz

Sponzoři školy
Kotva
Mapa webu

Zápis do 1. tříd

Vloženo: 22.7.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 12877x | Zatím neupraveno

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevření 4 prvních tříd a přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky.

 

Zápis do 1. třídy nebo přípravné třídy, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2024 od 13 hodin.  Elektronická přihláška k zápisu bude aktivní od 20.3.2024, rodiče si budou moci rezervovat čas zápisu přes odkaz s bannerem. Po jeho skončení a ukončení správního řízení bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání. Děti budou v seznamu uvedeny pod kódy, které jim budou při zápisu přiděleny. 

 

 

Doklady

Do prvních tříd zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

Zákonní zástupci dítěte předloží u zápisu tyto doklady:

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz (pas) zákonného zástupce (u cizinců povolení k pobytu).

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zástupce dítěte v době konání zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dítě, kterému bude udělen odklad povinné školní docházky má povinnost předškolního vzdělávání buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně.

Děti narozené po 1.9.2017  se mohou zúčastnit zápisu na základě žádosti zákonných zástupců.

Zákonní zástupci k přihlášce ke vzdělávání a žádosti o zahájení školní docházky před dovršením 6 let dítěte doloží: doporučení školského poradenského zařízení – v případě narození dítěte od 1.9. – 31.12. 2017

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský

zákon).

Pro zapsání a přijetí dítěte do školy jsou rozhodující následující kritéria:

 1. Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu FZŠ PedF UK Mezi Školami v době zápisu do školy (dle obecně závazné vyhlášky MHMP č.13/2014, o spádových obvodech základních škol).
 2. Děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 8. ročníku).
 3. Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu.
 4. Děti z obcí, které mají s naší městskou částí Prahy 13 uzavřenou dohodu.
 5. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 8. ročníku).
 6. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu
 7. Děti s místem trvalého pobytu mimo hl.m. Prahu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 8. ročníku).
 8. Ostatní děti

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity školy stanovené ředitelem, bude provedeno losování uchazečů. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla uchazečům přidělena při zápisu do 1. třídy na příslušný školní rok.

Spádová oblast naší školy

 https://www.praha13.cz/Spadove-obvody-zakladnich-skol-v-Praze-13-i-v-graficke-podobe.html 


Kritéria přijímání žáků do přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025 

Pro zapsání a přijetí dítěte do školy jsou rozhodující následující kritéria:

 1. Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu FZŠ PedF UK Mezi Školami v době zápisu do školy (dle obecně závazné vyhlášky MHMP č.13/2014, o spádových obvodech základních škol).
 2. Děti s odloženou povinnou školní docházkou. Odklad musí být žákům udělen na FZŠ Mezi Školami.
 3. Děti posledních ročníků v předškolním vzdělávání, kterým bylo doporučeno zařazení do přípravné třídy PPP.

V případě většího počtu zájemců se rozhoduje ředitel školy o zařazení dětí do přípravné třídy na základě doporučení ředitelky MŠ z MČ Praha 13.

V případě nedostatečného počtu žáků pro otevření přípravné třídy má ředitel právo třídu neotevřít. Zákonní zástupci o této situaci budou neprodleně informováni.

Pro otevření třídy stanoví ředitel FZŠ Mezi Školami minimální počet žáků 10.
doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře  - v případě narození dítěte od 1.1.- 31.8.2018

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.