Společnost Levné-baterky.cz
podporuje naší školu výrobky
„Green Cell"


Zde může být i vaše logo
cehula@fzsmeziskolami.cz

Sponzoři školy
Kotva
Mapa webu

Zápis do 1. tříd

Vloženo: 22.7.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 6117x | Zatím neupraveno

 

Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2022. Po jeho skončení a ukončení správního řízení bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání. Děti budou v seznamu uvedeny pod kódy, které jim budou při zápisu přiděleny.

24.3.2022 bude na webu školy otevřen portál Zápisy – On-line, kde si rodiče mohou vyplnit přihlášku, následně stáhnout žádost o přijetí (žádost o odklad školní docházky). S touto  žádosti přijdou společně s požadovanými doklady k zápisu. Na portálu je také si možné zarezervovat  čas zápisu.

Rodiče, kteří nemají možnost elektronického on-line zápisu, budou moci žádosti o přijetí (odklad školní docházky) vyplnit přímo u zápisu. K zápisu můžete přijít i bez předchozí elektronické rezervace.

Doklady

Do prvních tříd zapisujeme děti narozené od 1.9.2015 – 31.8.2016

Zákonní zástupci dítěte předloží u zápisu tyto doklady:

 •         rodný list dítěte
 •         občanský průkaz (pas) zákonného zástupce (u cizinců povolení k pobytu).

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zástupce dítěte v době konání zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dítě, kterému bude udělen odklad povinné školní docházky má povinnost předškolního vzdělávání buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně.

Děti narozené po 1.9.2016  se mohou zúčastnit zápisu na základě žádosti zákonných zástupců.

Zákonní zástupci k přihlášce ke vzdělávání a žádosti o zahájení školní docházky před dovršením 6 let dítěte doloží:

 •         doporučení školského poradenského zařízení – v případě narození dítěte od 1.9. – 31.12. 2016
 •         doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře  - v případě narození dítěte od 1.1.- 31.8.2017

Zápis po odkladu povinné školní docházky

Rodiče dětí po odkladu školní docházky vyplní online přihlášku také běžným způsobem (v přihlášce zaškrtnou příslušné políčko) a dostaví se k zápisu.


Kritéria přijímání žáků

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský

zákon).

Pro zapsání a přijetí dítěte do školy jsou rozhodující následující kritéria:

 

 1.   Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu FZŠ PedF UK Mezi Školami v době zápisu do školy (dle obecně závazné vyhlášky MHMP č.13/2014, o spádových obvodech základních škol).
 2.   Děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 8. ročníku).
 3.       Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu.
 4.   Děti s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi).
 1. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 8. ročníku).
 2. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu
 3. Děti s místem trvalého pobytu mimo hl.m. Prahu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 8. ročníku).
 1.       Ostatní děti

Pozn.: v případě cizinců ne „Místo trvalého pobytu“, ale „Místo pobytu“

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen Školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do školy pro příslušný školní rok.

Spádová oblast naší školy

 https://www.praha13.cz/Spadove-obvody-zakladnich-skol-v-Praze-13-i-v-graficke-podobe.html


 V Praze dne 2. března 2022

                                                                                                                Mgr. Petr Kubička v.r.

                                                                                                                                                     ředitel školy 


Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.