Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Mapa webu

O školní družině

Vloženo: 30.8.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1101x | Zatím neupraveno

Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při sestavování činnosti pro děti ve ŠD a výchovného působení vychovatelek. Hlavním posláním ŠD je umožnění odpočinku a rekreace dětí po vyučování a skládání zájmových činností.

Aktivity ŠD:

Relaxační chvilky po obědě spojené s četbou, poslechem, dechovým a relaxačním cvičením

 • Hry zaměřené na rozvoj vědomostí a dovedností získaných ve škole, hry pro radost

 • Aktivity na školní zahradě, školním hřišti, učebně v přírodě – hry podněcující kolektivní cítění, fair play, různé soutěž

 • Výtvarné aktivity – využití různých výtvarných technik

 • Rukodělné činnosti rozvíjející jemnou motoriku

 • Podpora samostatnosti dětí a jejich soběstačnost při samoobslužných činnostech

 • Návštěvy kulturních akcí v budově škol i mimo ni např. divadlo, kino, výstavy, muzea…

 • Zájmové kroužky pro žáky ŠD vedené vychovatelkami zaměřené na pohybovou a sportovní průpravu, ochranu přírody, rozvoj logického myšlení, rozvoj motorických schopností, jazykovou průpravu, výtvarné aktivity….

 • Aktivní práce s žáky – cizinci pomoc při zvládání učiva, jazykové bariéry a přípravy na vyučování za spolupráce třídního učitele a rodiny

 • Aktivní začlenění žáků s ADHD a jinými poruchami do kolektivu spolužáků ve třídě a školní družině pro bezproblémové soužití za pomoci třídního učitele a rodičů

Cíle ŠD:

 • Snažit se, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a v družině vládla kamarádská atmosféra

 • Podporovat citlivé vztahy k lidem, přírodě a její ochraně

 • Rozvíjet pohybové schopnosti dětí a učit je chránit si své zdraví

 • Vést děti ke schopnosti spolupráce a respektování druhých

 • Rozvíjet tvořivé schopnosti, dovednosti a estetické vnímání při zájmových činnostech

 • Zájmové vzdělávání probíhá formou zájmových a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovnou hrou, učením a individuální prací

 • Aktivně začleňovat žáky cizince a žáky se specifickými poruchami do kolektivu ostatních

Provozní doba školní družiny:

Ranní družina: 6:30 – 8:45 hod

Odpolední družina: 11:45 – 17:30 hod

Žák je přijat do družiny po vyplnění závazného Zápisního lístku, který obdrží od vychovatelky.

 

Odchod žáků ze ŠD:

děti jsou vydávány pouze rodičům nebo jiným osobám, které jsou uvedeny v zápisním lístku nebo notýsku ŠD. (DRUŽÍNEK)

Platba ŠD:

Poplatek za školní družinu je 200. – Kč měsíčně.

Platí se na účet školní družiny: 1. pololetí: září- prosinec : 800. – Kč

2. pololetí: leden- červen : 1 200. – Kč

Číslo účtu: 5913523319/0800 variabilní symbol obdrží žák od vychovatelky.