Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Mapa webu

Vnitřní řád školní družiny

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 148x | Zatím neupraveno

 

 

Vnitřní řád školní družiny1. Školní družina (dále jen ŠD) je zařízení pro zájmové vzdělávání žáků 1. stupně Fakultní základní školy PedF UK Praha 13, Mezi Školami 2322, 15800 Praha 5 – Nové Butovice.

2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování. Ve dnech školních prázdnin a ředitelského volna není ŠD v provozu.

3. Ranní družina je v provozu od 6:30 hod do začátku vyučování, odpolední družina je v provozu od konce vyučování do 17:30 hod.

4. ŠD se dělí na oddělení s maximálním počtem 28 žáků. Celková kapacita ŠD stanovená rozhodnutím MŠMT čj.: 24419/2001-21 je 250 žáků. V případě zájmu žáků převyšující plánovanou kapacitu ŠD rozhodne ředitel školy o přijímání žáků jen z určitých postupných ročníků školy.

5. Řízením ŠD je pověřena vedoucí vychovatelka, která jedná jménem školní družiny a je přímo podřízena řediteli školy.

6. Zájmové vzdělávání v ŠD se řídí školním vzdělávacím programem.

7. Za pobyt dítěte v ŠD vybírá škola poplatek dle vyhlášky zřizovatele. Poplatek je možné uhradit převodním příkazem nebo složenkou. Poplatek se hradí za období září - prosinec a za období leden - červen. Pokud zákonný zástupce odhlásí žáka v průběhu měsíce, zbývající finanční částka se nevrací.

8. Při pobytu ve školní družině se žáci řídí vnitřním řádem školní družiny a pokyny vychovatelů.

9. K docházce do ŠD přihlašují žáka zákonní zástupci prostřednictvím vyplnění zápisního lístku. Vyplněný zápisní lístek odevzdávají vychovateli ŠD. Na tomto formuláři musejí být vyplněny všechny údaje včetně označení kritérií, které žák splňuje, a rozsahu docházky i způsobu odchodu dítěte z družiny (kdo a kdy může dítě vyzvednout, pokud není uvedeno, že odchází samo). Toto sdělení je závazné a lze je změnit jen předem, písemně, s podpisem zákonného zástupce. Údaje o docházce žáka do zájmových kroužků sdělí zákonní zástupci žáka vychovatelce písemnou formou ihned po přihlášení do kroužku. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit změny poskytnutých údajů (bydliště, telefonní čísla, zdravotní stav dítěte, zájmové kroužky apod.).

Kritéria pro přijetí žáka k docházce do školní družiny:

  • Rodič žáka je zaměstnaný samoživitel

  • Oba rodiče žáka jsou zaměstnaní

  • Žák má v FZŠ Mezi Školami sourozence

  • Žák je dítětem zaměstnance školyV případě většího počtu zájemců o docházku do školní družiny než je možné uspokojit, bude o přijetí dítěte rozhodnuto na základě počtu splněných kritérií. V případě dalšího rozhodování bude brán zřetel k pořadí kritérií a následně k věku dítěte.

10. Žáka lze uvolňovat ze ŠD jen podle údajů na zápisních lístcích nebo na základě písemného pokynu zákonných zástupců. Pokyn musí obsahovat:

  • Jméno dítěte

  • Datum a čas kdy má být dítě uvolněno

  • Informaci, zda dítě odchází samo, případně jméno osoby, která jej vyzvedne (není-li tato osoba uvedena na zápisním lístku)

  • Výslovné uvedení, že zákonný zástupce přebírá za dítě právní odpovědnost

  • Čitelný podpis zákonného zástupce

Dítě lze také zákonným zástupcům nebo jimi písemně pověřené osobě předat osobně.

Žáka nelze uvolňovat na základě telefonátu, SMS, e-mailové zprávy nebo ústního vzkazu.

11. Po odchodu dítěte ze školní družiny nebo přechodu na zájmový kroužek a zpět do ŠD přebírá za dítě odpovědnost zákonný zástupce nebo vedoucí zájmového kroužku.

12. Dítě lze vyzvedávat ze ŠD od ukončení dopoledního vyučování do 14:00hodin a pak až po 15. hodině, kde se nachází příslušné oddělení se dozví zákonní zástupci po 15. hodině ve vrátnici školy od vychovatele konajícího službu.

13. V době provozu ŠD se vychovatelé věnují dětem. Pokud s nimi rodiče chtějí jednat osobně, mají možnost využít třídní schůzky, případně si mohou domluvit termín konzultace individuálně.

14. Absenci žáka oznámí vychovateli třídní učitel při předání žáků po vyučování. Za žáka, který se nedostavil do školní družiny, vychovatelé neodpovídají. Každé poranění, či změnu zdravotního stavu nahlásí žák vychovateli.

15. Odhlášení ze ŠD musí zákonný zástupce sdělit vychovateli písemně nejpozději týden před ukončením docházky.

16. Za bezpečnost dětí v ŠD odpovídají vychovatelé ve svých odděleních podle rozpisu služeb zpracovaného vedoucí vychovatelkou. Děti si osobně předávají a přebírají. Zaznamenávají příchod a odchod každého dítěte v ranní družině a odchod v odpolední družině.

17. Žák bez vědomí vychovatele nesmí opustit oddělení školní družiny, o opuštění oddělení žádá vychovatele. V areálu školy i v dalších prostorách, kde probíhá zájmové vzdělávání žáků školní družiny, se žáci pohybují pouze v určeném prostoru. V době konání zájmového kroužku za žáka přebírá právní odpovědnost vedoucí kroužku. Žáky si osobně přebírá a vrací vychovateli.

18. Vychovatelé vedou tuto dokumentaci: zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, třídní knihu se jmény a časovými údaji, přehledy výchovně vzdělávací činnosti s denními zápisy a evidencí nepřítomnosti.

19. V případě nerespektování vnitřního řádu školní družiny, neplnění pokynů vychovatele, ohrožování zdraví svého nebo jiných žáků, z důvodu opakovaných pozdních vyzvedávání dětí ze školní družiny, nebo z důvodu neuhrazení poplatku může být žák z družiny vyloučen.

20. Pokud si rodiče nebo jimi pověřené osoby nevyzvednou dítě, které může odejít pouze v doprovodu, do 17:30 hod, vychovatel se pokusí kontaktovat rodiče na některém z telefonních čísel uvedených v zápisním lístku. Pokud se nepodaří kontaktovat rodiče do 1 hodiny po ukončení provozu ŠD a rodiče si dítě nevyzvednou, oznámí službu konající vychovatel tuto skutečnost řediteli školy a místnímu oddělení Policie ČR. Policie ve spolupráci s Úřadem Městské části Praha 13 zabezpečí převzetí dítěte. Vychovatel až do příjezdu policie nebo rodičů čeká s dítětem ve škole.

21. Pokud rodiče nevyzvednou dítě do 17:30 hod, zabezpečí ŠD dozor nad žáky v rámci doplňkové činnosti školy. Za tuto službu zaplatí zákonní zástupci žáka za každých započatých 15 minut 50.- Kč. Poplatek vybere vychovatelka od osoby pověřené vyzvednutím žáka přímo na místě. V případě pozdního vyzvednutí sourozenců bude příslušná částka vybrána za každé nevyzvednuté dítě.

22. Režim dne ŠD:

6:30 – 7:45 ranní družina, scházení dětí, individuální hry v herně ŠD

7:45 odchod dětí na vyučování, žáky 1. a 2. ročníku vychovatel odvádí do tříd, žáci vyšších ročníků odcházejí do tříd samostatně

11:45 – 14:00 nástup do odpolední družiny, žáky předává vychovateli učitel, hygiena, oběd, odpočinkové a zájmové činnosti

14:00 -15:00 vycházky, sportovní, výtvarné, hudebně pohybové činnosti, přechod dětí do zájmových kroužků

15:00 -17:30 hygiena, svačina. Přechod dětí do zájmových kroužků, příprava na vyučování. koncová družina – rekreační a odpočinkové činnosti, individuální nebo společné hry

17:30 ukončení provozu ŠDV Praze dne 1.9.2021

………………………                                                                                ………………………………

Bc. Lenka Štěpánová                                                                   Mgr. Petr Kubička

vedoucí vychovatelka                                                                       ředitel školy