Společnost Levné-baterky.cz
podporuje naší školu výrobky
„Green Cell"


Zde může být i vaše logo
cehula@fzsmeziskolami.cz

Sponzoři školy
Kotva
Mapa webu

Vnitřní řád školní družiny

Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4402x

Vnitřní řád školní družiny - ke stažení v pdf zde (Velikost: 789.16 kB)

 

Vnitřní řád školní družiny

 

1. Školní družina (dále jen ŠD) je zařízení pro zájmové vzdělávání žáků 1. stupně Fakultní základní školy PedF UK Praha 13, Mezi Školami 2322, 15800 Praha 5 – Nové Butovice.

 

2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování. Ve dnech školních prázdnin a ředitelského volna není ŠD v provozu.

 

3. Ranní družina je v provozu od 6:30 hod do začátku vyučování, odpolední družina je v provozu od konce vyučování do 17:30 hod.

 

4. ŠD se dělí na oddělení s maximálním počtem 28 žáků. Celková kapacita ŠD stanovená rozhodnutím MŠMT čj.: 24419/2001-21 je 250 žáků. V případě zájmu žáků převyšující plánovanou kapacitu ŠD rozhodne ředitel školy o přijímání žáků jen z určitých postupných ročníků školy.

 

5. Řízením ŠD je pověřena vedoucí vychovatelka, která jedná jménem školní družiny a je přímo podřízena řediteli školy.

 

6. Zájmové vzdělávání v ŠD se řídí školním vzdělávacím programem.

 

7. Za pobyt dítěte v ŠD vybírá škola poplatek dle vyhlášky zřizovatele. Poplatek je možné uhradit převodním příkazem nebo složenkou. Poplatek se hradí za období září - prosinec a za období leden - červen. Pokud zákonný zástupce odhlásí žáka v průběhu měsíce, zbývající finanční částka se nevrací.

 

8. Při pobytu ve školní družině se žáci řídí vnitřním řádem školní družiny a pokyny vychovatelů.

 

9. K docházce do ŠD přihlašují žáka zákonní zástupci prostřednictvím vyplnění zápisního lístku. Vyplněný zápisní lístek odevzdávají vychovateli ŠD. Na tomto formuláři musejí být vyplněny všechny údaje včetně označení kritérií, které žák splňuje, a rozsahu docházky i způsobu odchodu dítěte z družiny (kdo a kdy může dítě vyzvednout, pokud není uvedeno, že odchází samo). Toto sdělení je závazné a lze je změnit jen předem, písemně, s podpisem zákonného zástupce. Údaje o docházce žáka do zájmových kroužků sdělí zákonní zástupci žáka vychovatelce písemnou formou ihned po přihlášení do kroužku. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit změny poskytnutých údajů (bydliště, telefonní čísla, zdravotní stav dítěte, zájmové kroužky apod.).
Kritéria pro přijetí žáka k docházce do školní družiny:
• Rodič žáka je zaměstnaný samoživitel
• Oba rodiče žáka jsou zaměstnaní
• Žák má v FZŠ Mezi Školami sourozence
• Žák je dítětem zaměstnance školy
V případě většího počtu zájemců o docházku do školní družiny než je možné uspokojit, bude o přijetí dítěte rozhodnuto na základě počtu splněných kritérií. V případě dalšího rozhodování bude brán zřetel k pořadí kritérií a následně k věku dítěte.


10. Žáka lze uvolňovat ze ŠD jen podle údajů na zápisních lístcích nebo na základě písemného pokynu zákonných zástupců. Pokyn musí obsahovat:
• Jméno dítěte
• Datum a čas kdy má být dítě uvolněno
• Informaci, zda dítě odchází samo, případně jméno osoby, která jej vyzvedne (není-li tato osoba uvedena na zápisním lístku)
• Výslovné uvedení, že zákonný zástupce přebírá za dítě právní odpovědnost
• Čitelný podpis zákonného zástupce
Dítě lze také zákonným zástupcům nebo jimi písemně pověřené osobě předat osobně.
Žáka nelze uvolňovat na základě telefonátu, SMS, e-mailové zprávy nebo ústního vzkazu.

 

11. Rodiče si dítě vyzvedávají ze školní družiny čipem BELLhop, terminál je umístěn ve vestibulu školy.
• JAKÉ MOŽNOSTI SE MOHOU OBJEVIT NA DISPLEJI TERMINÁLU:
VE ŠKOLE – jedná se o běžný provoz, je možné děti vyzvedávat
ŠKOLNÍ ZAHRADA – jedná se o běžný provoz, je možné děti vyzvedávat
ATLETICKÉ HŘIŠTĚ – jedná se o běžný provoz, je možné děti vyzvedávat
OBĚD – NELZE VYZVEDNOUT
KROUŽEK – NELZE VYZVEDNOUT
HŘIŠTĚ – NELZE VYZVEDNOUT – doba 14:00 - 15:00 hod., v této době
podle vnitřního řádu ŠD nelze vyzvednout, čipnutí se nám neukáže, a proto musíte v platné době čipnout znovu.
VÝLET – jedná se o celodružinové akce, které se konají mimo školu, v tělocvičně, na hřišti apod. Informace o čipnutí se paní vychovatelce nezobrazí a dítě není možné vyzvednout. V tomto případě vás žádáme o nové čipnutí po skončení akce (vždy bude včas vyvěšena informace o časech, kdy akce probíhá).
• V KTERÉM ČASE SI MOHU VYZVEDNOUT DÍTĚ:
12:00 – 14:00 hod. 15:00 – 17:30 hod.
• CO UDĚLAT, KDYŽ SI CHCI VYZVEDNOUT DÍTĚ MIMO VYZVEDÁVACÍ DOBU:
- jiný odchod oznámit přes notýsek „Družínek“ paní vychovatelce, která si upraví odchod dítěte na samostatný odchod a přesný čas, kdy budete čekat na své dítě před školou,

• CO UDĚLAT PŘI ZTRÁTĚ ČIPU
Tuto skutečnost nahlásit neprodleně paní vychovatelce nebo hospodářce školy.
Čip se vymaže ze systému, aby se nemohl zneužít, a nahradí se novým. Je dobré vědět, na jaké jméno byl čip aktivován.
• CO UDĚLAT, KDYŽ ZAPOMENU ČIP:
V tomto případě se musí vyplnit formulář, který dostanete na recepci školy pro vyzvednutí dítěte. Vyzvedávající osoba musí být zapsaná na přihlášce školní družiny.
• CO UDĚLAT, KDYŽ SELŽE SYSTÉM:
Nahlásíte službě na recepci jméno dítěte a příslušné oddělení, kam dochází do ŠD.

 

12. Po odchodu dítěte ze školní družiny nebo přechodu na zájmový kroužek a zpět do ŠD přebírá za dítě odpovědnost zákonný zástupce nebo vedoucí zájmového kroužku.

 

13. Dítě lze vyzvedávat ze ŠD od ukončení dopoledního vyučování do 14:00hodin a pak až po 15:00hodině, kde se nachází příslušné oddělení, se dozví zákonní zástupci po načtení čipu nebo na vrátnici školy od vychovatele konajícího službu.


14. V době provozu ŠD se vychovatelé věnují dětem. Pokud s nimi rodiče chtějí jednat osobně, mají možnost využít třídní schůzky, případně si mohou domluvit termín konzultace individuálně.

 

15. Absenci žáka oznámí vychovateli třídní učitel při předání žáků po vyučování. Za žáka, který se nedostavil do školní družiny, vychovatelé neodpovídají. Každé poranění, či změnu zdravotního stavu nahlásí žák vychovateli.

 

16. Odhlášení ze ŠD musí zákonný zástupce sdělit vychovateli písemně nejpozději týden před ukončením docházky.

 

17. Za bezpečnost dětí v ŠD odpovídají vychovatelé ve svých odděleních podle rozpisu služeb zpracovaného vedoucí vychovatelkou. Děti si osobně předávají a přebírají. Zaznamenávají příchod a odchod každého dítěte v ranní družině a odchod v odpolední družině.

 

18. Žákům je zakázáno používat v době pobytu ve školní družině mobilní zařízení (např. telefon, tablet) zařízení je v této době uloženo v aktovce nebo skříňce.

 

19. Žák bez vědomí vychovatele nesmí opustit oddělení školní družiny, o opuštění oddělení žádá vychovatele. V areálu školy i v dalších prostorách, kde probíhá zájmové vzdělávání žáků školní družiny, se žáci pohybují pouze v určeném prostoru. V době konání zájmového kroužku za žáka přebírá právní odpovědnost vedoucí kroužku. Žáky si osobně přebírá a vrací vychovateli.


20. Vychovatelé vedou tuto dokumentaci: zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, třídní knihu se jmény a časovými údaji, přehledy výchovně vzdělávací činnosti s denními zápisy a evidencí nepřítomnosti.


21. V případě nerespektování vnitřního řádu školní družiny, neplnění pokynů vychovatele, ohrožování zdraví svého nebo jiných žáků, z důvodu opakovaných pozdních vyzvedávání dětí ze školní družiny, nebo z důvodu neuhrazení poplatku může být žák z družiny vyloučen.


22. Pokud si rodiče nebo jimi pověřené osoby nevyzvednou dítě, které může odejít pouze v doprovodu, do 17:30 hod, vychovatel se pokusí kontaktovat rodiče na některém z telefonních čísel uvedených v zápisním lístku. Pokud se nepodaří kontaktovat rodiče do 1 hodiny po ukončení provozu ŠD a rodiče si dítě nevyzvednou, oznámí službu konající vychovatel tuto skutečnost řediteli školy a místnímu oddělení Policie ČR. Policie ve spolupráci s Úřadem Městské části Praha 13 zabezpečí převzetí dítěte. Vychovatel až do příjezdu policie nebo rodičů čeká s dítětem ve škole.

 

23. Pokud rodiče nevyzvednou dítě do 17:30 hod, zabezpečí ŠD dozor nad žáky v rámci doplňkové činnosti školy. Za tuto službu zaplatí zákonní zástupci žáka za každých započatých 15 minut 50.- Kč. Poplatek vybere vychovatelka od osoby pověřené vyzvednutím žáka přímo na místě. V případě pozdního vyzvednutí sourozenců bude příslušná částka vybrána za každé nevyzvednuté dítě.

 

24. Režim dne ŠD:
6:30 – 7:45 ranní družina, scházení dětí, individuální hry v herně ŠD
7:45 odchod dětí na vyučování, žáky 1. a 2. ročníku vychovatel odvádí do tříd, žáci vyšších ročníků odcházejí do tříd samostatně
11:45 – 14:00 nástup do odpolední družiny, žáky předává vychovateli učitel, hygiena, oběd, odpočinkové a zájmové činnosti
14:00 -15:00 vycházky, sportovní, výtvarné, hudebně pohybové činnosti, přechod dětí do zájmových kroužků
15:00 -17:30 hygiena, svačina. Přechod dětí do zájmových kroužků, příprava na vyučování. koncová družina – rekreační a odpočinkové činnosti, individuální nebo společné hry
17:30 ukončení provozu ŠD

 

V Praze dne 1. 9. 2022   

 

Mgr. Petr Kubička -  ředitel školy

Bc. Lenka Štěpánová - vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.