Společnost Levné-baterky.cz
podporuje naší školu výrobky
„Green Cell"


Zde může být i vaše logo
cehula@fzsmeziskolami.cz

Sponzoři školy
Kotva
Mapa webu

Školské poradenské centrum

Vloženo: 31.10.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 5359x | Zatím neupraveno

Součástí týmu školského poradenského centra je:

Výchovný poradce- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Denisa Novická

Výchovný poradce- kariéra a kázeňské problémy Mgr. Ivana Fučíková

Školní metodik prevence Mgr. Ivana Kuranianová

Školní speciální pedagog Mgr. Eva Kalinová


 

Znám tyto osoby a jsou tu proto, aby nám všem znepříjemňovali čas strávený ve škole? K čemu tu mezi námi jsou?

 

Celý tým je složen z pedagožek, které se specializují na dva obory. Jedním je učitelství konkrétního stupně základní školy a druhým je jeden z poradenských oborů školského zařízení. Celý tým ve spolupráci s učiteli-kolegy, odborníky, vedením školy, žáky, rodiči tu je, aby byl všem nápomocný a společnými silami se mu podařilo vytvářet pro všechny žáky příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se dokáže vzdělávat každý v rámci svých individuálních možností. Nezbytně nutná je spolupráce všech výše uvedených osob. Tým má na starost hlavně koordinaci, není jen jedna osoba, která by měla vše na starost. Tým vzájemně spolupracuje a zároveň potřebuje intenzivně spolupracovat s ostatními učiteli, rodiči, kolektivem třídy, odborníky apod. Pokud někdo nevyvíjí dostatečný zájem a síly, nemůžeme očekávat pozitivní výsledky působení týmu ŠPC. Buďte tu, prosím, pro nás.

 

Kdo je kdo a co na škole dělá?


 

Výchovné poradenství- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Specializace-Vzhledem k vysokému počtu žáků naší školy se jako výchovný poradce specializuji pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhou část výchovného poradenství má na starost kolegyně Mgr. Fučíková.

 

Já a spolupráce s žáky

- Základem je pozorování žáků během výuky i mimo ni. Docházím do tříd na hospitace. Zaměřuji se především na žáky, u kterých je podezření na specifické poruchy učení, poruchy pozornosti, emoční a psychické potíže, problémy se socializací, smyslová a tělesná znevýhodnění a omezení, mentální znevýhodnění a omezení a na žáky s odlišným mateřským jazykem.

-Pravidelně pozoruji žáky, kteří mají již výsledek vyšetření z poradny. Na základě doporučení z poradny sleduji dodržování podpůrných opatření. Hodnotím nastavená podpůrná opatření, navrhuji nová či redukuji ta, která nejsou přínosná.

-Žáci mají možnost konzultace. Kdykoliv potřebují, mohou se na mě s čímkoliv obrátit. Problém se nemusí týkat jich samotných, ale celého kolektivu aj.

-Pomáhám žákům s adaptací na nové prostředí, inkluzí a integrací.

- Od poloviny druhého ročníku provádím ve třídách depistáž zaměřenou na zjištění speciálních vzdělávacích poruch u žáků a zjištění jiných obtíží při vzdělávání.

 

Já a spolupráce s rodiči

-Doporučuji navštívit konkrétní odborná zařízení specializovaná na problémy a překážky žáka. Doporučení směřuji na třídního učitele a ti následně kontaktují vás, nebo se na vás obrátím přímo já.

-U žáků, kteří jsou v evidenci a dochází na pravidelná kontrolní vyšetření, hlídám termíny další návštěvy a včas upozorňuji třídního učitele, aby vám doporučil se objednat.

-Sepisuji a podepisuji s vámi potřebné dokumenty. Mezi dokumenty patří- Doporučení zaslané do školy z odborného zařízení. Žádosti o individuální vzdělávací plán, který je doporučen poradnou. Dále je to podpis individuálního vzdělávacího plánu

-Na žádost rodičů mohu svolat výchovnou komisi. Také schůzku s učitelem a vedením školy.

-Na žádost rodičů se mohu zaměřit na konkrétního žáka v rámci předběžné diagnostiky a pozorování, poté navrhnout podpůrná opatření ve výuce, nebo doporučit návštěvu odborníků. To vše za spolupráce s třídním učitelem.

 

 

Já a spolupráce s pedagogickými pracovníky

- Konzultuji s učitelem vzniklý problém u jednotlivce či v kolektivu

-Poskytuji doporučení z poradny, konzultujeme podpůrná opatření a jejich nastavení ve výuce

-Koordinuji asistenty pedagoga.

-Dohlížím na dodržování podmínek spolupráce mezi učitelem a asistentem.

-Kontroluji obsah individuálních vzdělávacích plánů, zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb, vyhodnocování nastavených opatření.

-Od všech kolegů vyžaduji zpracované dokumenty, kontroluji je, zakládám a následně dohlížím, aby se učitel pravidelně věnoval vyhodnocování nastaveného.

-U některých žáků pracujeme na slovním hodnocení, které je tvořeno za určité období a na vysvědčení.

-V případě potřeby pořizujeme vhodné pomůcky buď dle vlastního výběru, nebo na doporučení poradny.

-Na základě výsledku vyšetření, doporučuji kolegyni žáky na práci v rámci předmětů speciální vzdělávací péče (Mgr. Hana Vašáková).

 

Já a spolupráce s odborně zaměřenými zařízeními

- Komunikuji s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC).

- Konzultuji vhodné prevence dle aktuální situace zaměřené na socializaci, řešení konfliktů, přijetí žáka s handicapem, klima třídy...

- Vedu evidenci všech výsledků vyšetření žáků a dokumentů s nimi spojených

 

Konzultace: Konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě (PO 12-14, ST 12-14)

Kontakt: Mgr. Denisa Novická (Výchovná poradkyně – žáci se speciálními vzdělávacími

e-mail: novicka@fzsmeziskolami.cz

 Výchovné poradenství- kariéra a kázeňské problémy

 

Já a spolupráce s žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky a specializovanými zařízeními:

 

-Řeším přihlášky na SŠ

-Zabývám se kázeňskými problémy žáků

-Komunikuji s OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)

 

Konzultace: pondělí 14:00-16:00

Kontakt: Mgr. Ivana Fučíková fucikova@fzsmeziskolami.cz

 Školní metodik prevence

 

Já a spolupráce s žáky

- Ve školním prostředí se zaměřuji na prevence rizikového chování.

- Zabývám se zejména těmito oblastmi: záškoláctví, šikana, užívání návykových látek, sexuální rizikové chování, rasismus a xenofobie, poruchy příjmu potravy.

- Každoročně zpracuji Školní preventivní program, ze kterého vychází realizace komplexního programu primární prevence. Tím jsou specificky zaměřené interaktivní setkání, besedy a přednášky pro 1.-9. ročník.

-Žáci se na mne mohou kdykoli v průběhu školního roku obracet s problémy týkající se problémů spojených s docházkou, školním neúspěšností, užíváním návykových látek, šikanou, psychickými problémy, problémy v rodině atd.

 

Já a spolupráce s pedagogickými pracovníky

-Dle potřeby organizuji prevence, které jsou vzhledem k aktuální situaci ve třídě, nezbytně nutné a neodkladné.

-Pedagogickým pracovníkům poskytuji informace k prevenci obecného charakteru (rozesílám informační materiály, návody na aktivity pro práci se třídou atd.), kolegové se na mne obracejí v případě potíží týkajících se jak vztahů v třídních kolektivech, tak v případě problémů jednotlivých žáků. Konzultuji s nimi náplň preventivních programů pro jejich třídy a harmonogram realizace, zprostředkovávám jim nabídky a kontakty na realizátory preventivních programů, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče.

 

Já a spolupráce s odborně zaměřenými zařízeními

- Komunikuji s organizacemi, které tyto programy ve třídách realizují a následně vytvářím v průběhu školního roku harmonogram všech programů.

-Zpracovávám žádosti o grant na programy prevence, podávané každoročně na magistrát hlavního města Prahy a následně zpracovávám zprávy o realizaci programů pro magistrát, stejně jako pro Městskou část Praha 13, která škole taktéž finančně přispívá na prevenci.

 

Já a spolupráce s rodiči

-Rodiče se na mne mohou obracet e-mailem. Jsem k dispozici v případě dotazů a potřeby řešit rizikové chování vašeho dítěte.

Konzultace: termíny osobní schůzek stanovíme po vzájemné dohodě.

Kontakt: Mgr. Ivana Kuranianová kuranianova@fzsmeziskolami.cz

 Školní speciální pedagog

 

Já a spolupráce s žáky

-Vykonávám činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se spec.vzděl.potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují spec.pedag.podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

-Vyhledávám žáky se spec.potřebami a zařazuji je do spec.pedag.péče.

- Vytyčuji hlavní problémy žáka, stanovuji individuální plán podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah,frekvenci, trvání intervenčních činností).

-Provádím, event.zajišťuji krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (spec.pedag.vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).

-Konám speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,

 

 

Já a spolupráce s pedagogickými pracovníky

 

- Další body jsou postaveny na spolupráci třídního učitele, výchovného poradce zaměřeného na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň s odborně zaměřeným zařízením.

- Zajišťuji speciální pomůcky, a didaktické materiály

- Průběžně vyhodnocuji účinnosti navržených opatření, dle potřeby navrhuji a realizuji úpravy.

-Konám speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,

 

Já a spolupráce s rodiči

-Konám speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,

 

Já a spolupráce s odborně zaměřenými zařízeními

- Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

- Dokumentace žáků a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa

 

Konzultace: úterý 12-14 hodin a ve čtvrtek 14-16 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt: Mgr. Eva Kalinová, Tel. : 733 497 967, e-mail: kalinova@fzsmeziskolami.cz

 


 

 

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (Velikost: 667.55 kB)

 

Krizový plán - společný postup při řešení šikany - šk. rok 2021/2022 (Velikost: 615.27 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.